Odszkodowanie za wypadek w pracy

Wypadkiem przy pracy jest zdarzenie nagłe powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z wykonywaną pracą. W sytuacji, jeśli uległeś wypadkowi, lub w wyniku takiego zdarzenia śmierć poniosła bliska Ci osoba, możesz ubiegać się o wypłatę świadczeń odszkodowawczych.

W przypadku wystąpienia wypadku przy pracy, za który ponosi odpowiedzialność pracodawca, należy Ci się zarówno odszkodowanie, jak i zadośćuczynienie.

Kalkulator odszkodowania

Wypełnij formularz i sprawdź ile możesz uzyskać!

Odszkodowanie za wypadek w pracy - jak uzyskać?

Wypadki przy pracy często związane są z wieloma zaniedbaniami, których dopuszcza się pracodawca wobec swoich pracowników. Nie rzadko jednak, by udowodnić winę pracodawcy za wystąpienie wypadku przy pracy niezbędnym jest ustalenie jego odpowiedzialności. Są to postępowania, w toku których nieoceniona jest pomoc profesjonalistów.

Współpracujemy z wykwalifikowanym zespołem prawników, którzy zajmą się Twoją sprawą zarówno na etapie postępowania przygotowawczego, przedsądowego oraz sądowego. Zadbamy o zgromadzenie obszernego materiału dowodowego, który jest niezbędny celem dochodzenia Twoich roszczeń.

Zdajemy sobie sprawę, że wypadek przy pracy może pozbawić Cię możliwości zarobkowania. Oferujemy świadczenia odszkodowawcze wypłacane zaliczkowo – zanim jeszcze zgłosimy Twoją szkodę!

Dzięki nam zyskujesz dodatkowe korzyści!

Pomagamy poszkodowanym

wypłacając świadczenia zaliczkowe jeszcze przed zgłoszeniem szkody właściwemu podmiotowi. Środki te przydadzą się przy pokrywaniu kosztów leczenia czy rehabilitacji

Natychmiastowe wsparcie finansowe

w wysokości do 20 000 zł. Zdajemy sobie sprawę, że śmierć bliskiej osoby to ogromna tragedia. Wypłacamy osobom poszkodowanym gotówkę na bieżące wydatki.

Zapłacimy za Ciebie

opłatę sądową, pokryjemy koszty badań i ekspertyz wykonanych przez biegłych sądowych, w tym biegłego z zakresu BHP

Kompleksowa obsługa

szkody zarówno na etapie przedsądowym, jak i sądowym. Masz gwarancję profesjonalnej pomocy dzięki obsłudze przez kancelarię prawną.

Obsługa postępowań pobocznych

w tym postępowania karnego przeciwko podmiotowi odpowiedzialnemu za wystąpienie szkody

Dla nas liczy się efekt!

Pobieramy wynagrodzenie, tylko jeśli dzięki naszym działaniom otrzymałeś świadczenia pieniężne

Pomagamy w uzyskaniu renty

od podmiotu, który jest odpowiedzialny za wystąpienie twojej szkody

Wypadek w pracy a odszkodowanie – wymogi prawne

Aby można było uzyskać odszkodowanie za wypadek w pracy, w świetle prawa muszą być spełnione pewne określone wymogi. Zgodnie z ustawą o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadku przy pracy i chorób zawodowych jest to nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z wykonywaną pracą.


Możemy tutaj wyróżnić wypadek w pracy, który doprowadził do stałego uszczerbku na zdrowiu ( uraz, który nie rokuje poprawy) lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu ( uraz występujący minimum przez 6 miesięcy, który może ulec poprawie).

O wypadku w pracy mowa również, gdy do zdarzenia doszło:

  • podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych czynności lub poleceń przełożonych,
  • podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika czynności na rzecz pracodawcy, nawet bez polecenia,
  • w czasie pozostawania pracownika w dyspozycji pracodawcy w drodze między siedzibą pracodawcy a miejscem wykonywania obowiązku wynikającego ze stosunku pracy.
Czytaj więcej o naszych działaniach

Odszkodowania za wypadek przy pracy – rodzaje świadczeń

Odszkodowanie za wypadek w pracy ustala art.6 ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadku przy pracy i chorób zawodowych, są to świadczenia takie jak:

1) „zasiłek chorobowy” – dla ubezpieczonego, którego niezdolność do pracy spowodowana została wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową;
2) „świadczenie rehabilitacyjne” – dla ubezpieczonego, który po wyczerpaniu zasiłku chorobowego jest nadal niezdolny do pracy, a dalsze leczenie lub rehabilitacja lecznicza rokują odzyskanie zdolności do pracy;
3) „zasiłek wyrównawczy” – dla ubezpieczonego będącego pracownikiem, którego wynagrodzenie uległo obniżeniu wskutek stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu;
4) „jednorazowe odszkodowanie” – dla ubezpieczonego, który doznał stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu;
5) „jednorazowe odszkodowanie” – dla członków rodziny zmarłego ubezpieczonego lub rencisty;
6) „renta z tytułu niezdolności do pracy” – dla ubezpieczonego, który stał się niezdolny do pracy wskutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej;
7) „renta szkoleniowa” – dla ubezpieczonego, w stosunku do którego orzeczono celowość przekwalifikowania zawodowego ze względu na niezdolność do pracy w dotychczasowym zawodzie spowodowaną wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową;
8) „renta rodzinna” – dla członków rodziny zmarłego ubezpieczonego lub rencisty uprawnionego do renty z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej;
9) „dodatek do renty rodzinnej” – dla sieroty zupełnej;
10) dodatek pielęgnacyjny;
11) pokrycie kosztów leczenia z zakresu stomatologii i szczepień ochronnych oraz zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne w zakresie określonym ustawą.

Jak ubiegać się o odszkodowanie po wypadku w pracy?

Bardzo ważne jest, aby o tym, że doszło do wypadku w pracy powiadomić przełożonego oraz Inspektora Państwowej Inspekcji Pracy. Wypadek musi również zostać zgłoszony do ZUS-u i do płatnika składek. Takie zgłoszenie wiąże się z roszczeniem o jednorazowe odszkodowanie.

Miejsce, gdzie doszło do zdarzenia, należy odpowiednio zabezpieczyć. Praca w tym miejscu nie może być wznowiona do momentu dotarcia inspektora pracy. Inspektor pracy sprawdzi miejsce zdarzenia, sporządzi odpowiednią dokumentację i dopiero wtedy dokona decyzji, czy miejsce kwalifikuje się do wznowienia pracy, czy powinno zostać wstrzymane od użytku na dłuższy okres czasu.

Aby uzyskać odszkodowanie za wypadek przy pracy, konieczny jest dobrze sporządzony protokół zdarzenia. Czas na jego sporządzenie to 14 dni od daty wypadku. Po otrzymaniu protokołu, osoba poszkodowana wraz z rodziną może zapoznać się z jego treścią oraz wnieść ewentualne poprawki.

O jakie dokumenty należy zadbać?

  • zwolnienie lekarskie,
  • protokół ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy,
  • zaświadczenie płatnika składek Z-3,
  • wniosek o jednorazowe odszkodowanie.
  • wyrok sądu.

Odszkodowanie za wypadek w pracy – jaką kwotę mogę uzyskać?

Gdy miał miejsce wypadek w pracy, odszkodowanie zostanie wypłacone z ZUS-u w kwocie ustalonej przez ustawę o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. Od 1 kwietnia 2022 roku kwoty jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej wynoszą:

  • 1133 zł za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu (art. 12 ust. 1 ustawy);
  • 1133 zł za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu, z tytułu zwiększenia tego uszczerbku co najmniej o 10 punktów procentowych (art. 12 ust. 2 ustawy).

Poza świadczeniem z ZUS-u, odszkodowanie za wypadek w pracy można uzyskać również od pracodawcy lub jego ubezpieczyciela na podstawie dochodzenia roszczeń cywilnych. Jeśli wypadek sprawił, że poszkodowany stał się osobą niezdolną do pracy, a renta z ZUS-u nie jest równa kwocie wynagrodzenia otrzymywanego przed wypadkiem, można starać się o uzyskanie odszkodowania za wypadek przy pracy od swojego pracodawcy.

Odszkodowanie za wypadek w drodze do pracy – czym się różni?

Jeśli wypadek miał miejsce w drodze do pracy lub z pracy, poszkodowanemu nie przysługuje jednorazowe odszkodowanie z ZUS-u. Odszkodowanie za wypadek w drodze do pracy lub z pracy można otrzymać jednak w postaci świadczenia od pracodawcy.

Musi on wypłacać pełne wynagrodzenie przez 33 dni od wypadku. Jeśli ten okres nie okaże się wystarczający na powrót do zdrowia, przez kolejne 182 dni ZUS ma obowiązek wypłacać poszkodowanemu zasiłek chorobowy. Jeśli niezdolność do prawy wciąż będzie się utrzymywać, pracownik dostanie z ZUS-u świadczenie rehabilitacyjne, które może pobierać przez okres 12 miesięcy.

Odszkodowanie od pracodawcy za śmierć pracownika – kto je otrzyma?

Prawo definiuje śmiertelny wypadek przy pracy jako wypadek, przez który nastąpiła śmierć osoby poszkodowanej w okresie nieprzekraczającym 6 miesięcy od daty wypadku. Przy weryfikacji zdarzenia obecny jest prokurator.

Osoby, które mogą ubiegać się o jednorazowe odszkodowanie od pracodawcy za śmierć pracownika to małżonek ( jeśli nie były w orzeczonej separacji), dzieci własne, dzieci drugiego małżonka, dzieci przysposobione, rodzeństwo, wnuki, rodzicie, teściowe. Kluczowe jest tutaj udowodnienie stopnia zażyłości ze zmarłym, ponieważ odszkodowanie jest wypłacane tylko jego najbliższej rodzinie.

Kwoty za odszkodowanie za śmierć pracownika wypacane przez ZUS są w wysokości:
1) 18-krotnego przeciętnego wynagrodzenia, gdy uprawnionymi są małżonek lub dziecko (obecnie 63 390 zł);
2) 9-krotnego przeciętnego wynagrodzenia, gdy uprawniony jest inny członek rodziny (obecnie 31 695 zł).

Partnerzy

Napisz do nas

Odpowiemy w ciągu 24 h!
Expert Odszkodowania
Facebook
Instagram