Wypadek w rolnictwie

Praca w rolnictwie bywa niebezpieczna i stwarza wiele zagrożeń, mogących powodować wypadki w gospodarstwach rolnych. Wypadki rolnicze często kończą się utratą zdrowia, a czasem nawet życia. Jeżeli w związku z wykonywaniem prac rolniczych dojdzie do wypadku, to można się starać o odszkodowanie z OC gospodarstwa rolnego.

Odszkodowanie z OC rolnika


Warunkiem skutecznego dochodzenia odszkodowania z OC rolnika jest wykazanie winy rolnika lub osoby pracującej w gospodarstwie za spowodowanie wypadku rolniczego albo też wykazanie związku przyczynowo – skutkowo pomiędzy wypadkiem, a ruchem pojazdu rolniczego (np. ciągnika, kombajnu, sadzarki lub kosiarki).


Odszkodowania za wypadki rolnicze mogą się różnić w zależności od konkretnych okoliczności, oraz zakresu obrażeń lub szkód z nim związanych. Jeśli ty lub ktoś, kogo znasz, brał udział w wypadku rolniczym i uważasz, że możesz być uprawniony do odszkodowania, oto kilka ogólnych kroków do rozważenia:


Zasięgnij pomocy medycznej: Pierwszym i najważniejszym krokiem jest zapewnienie każdemu poszkodowanemu szybkiej i odpowiedniej opieki medycznej. Pomoże to udokumentować odniesione obrażenia i stanowić podstawę do ewentualnego roszczenia o odszkodowanie.


Zbierz dowody: Jeśli to możliwe, zbierz dowody związane z wypadkiem, takie jak zdjęcia, zeznania świadków i wszelkie inne istotne dokumenty. Dowód ten może być niezbędny przy składaniu wniosku o odszkodowanie.


Prowadź dokumentację: W trakcie całego procesu prowadź szczegółową dokumentację wydatków medycznych, utraconych zarobków i wszelkich innych kosztów poniesionych w wyniku wypadku. Ta dokumentacja może pomóc w uzyskaniu odszkodowania.


Konieczne jest skonsultowanie się z wykwalifikowanym specjalistą, który przeprowadzi Cię przez cały proces i zapewni ochronę Twoich praw.

Jednorazowe odszkodowanie za wypadek przy pracy rolniczej – KRUS


Zgodnie z ustawą o ubezpieczeniu społecznym rolników jednorazowe odszkodowanie z KRUS przysługuje ubezpieczonemu, czyli rolnikowi, pomocnikowi lub domownikowi, o ile w wyniku wypadku powstał stały lub długotrwały uszczerbek na zdrowiu. Przysługuje też, jeśli uszczerbek powstał na skutek rolniczej choroby zawodowej. Uszkodzenie mienia podczas wypadku przy pracy rolniczej nie jest objęte ochroną ubezpieczenia społecznego rolników.

Aby ułatwić Kasie Rolniczych Ubezpieczeń Społecznych jak najszybsze ustalenie okoliczności zdarzenia, musisz wskazać świadków wypadku i udostępnić przedmioty oraz miejsce z nim związane.

Protokół powypadkowy stanowi podstawę do przyznania Ci odszkodowania z tytułu długotrwałego uszczerbku na zdrowiu bądź do odmowy przyznania go. Co ważne, wypadek przy pracy rolniczej to nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną. KRUS sporządza protokół w terminie 14 dni od wyjaśnienia przyczyn i okoliczności wypadku.

___________________________________________

Praca w gospodarstwie rolnym niesie za sobą wiele niebezpieczeństw. Najczęściej związane są z posiadaniem urządzeń gospodarczych oraz zwierząt, które mogą być przyczyną wypadków oraz szkód. W związku z tym zgodnie z ustawą, każdy rolnik ma obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia OC, czyli odpowiedzialności cywilnej. Zatem każda osoba poszkodowana w wypadku rolniczym powinna uzyskać kompensatę wszystkich poniesionych szkód. Zapraszamy do kontaktu.

Expert Odszkodowania
Facebook
Instagram